Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, Eucharistia

Iniciačné sviatosti pre deti.
Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/
Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. /KKP 867/
Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom chráme rodičov, teda tam kde majú bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.
O udelenie iniciačných sviatostí je potrebné požiadať miestneho farára už pred pôrodom matky. Kňaz sa zhruba mesiac pred termínom pôrodu pomodlí nad ženou – rodičkou modlitby za zdarný pôrod. Po narodení dieťaťa je potrebné o tom informovať kňaza a dohodnúť sa na vykonaní modlitieb po pôrode (zvyčajne ešte v pôrodnici), modlitieb na ôsmy a štyridsiaty deň po pôrode (zvyčajne v domácnosti dieťaťa), pričom sa včas dohodne termín udelenia iniciačných sviatostí (najskôr po štyridsiatich dňoch po pôrode). Vtedy je potrebné vedieť aj to, kto budú krstnými rodičmi. Treba mať prichystanú kópiu rodného listu dieťaťa. Ak rodičia či krstní rodičia nie sú kňazovi dostatočne známi, je potrebné doložiť taktiež Krstný list aspoň jedného z rodičov – gréckokatolíka a Potvrdenie krstných rodičov o prijatí iniciačných sviatostí, resp. manželstva.

Platné cirkevné právo (c. 685 § 1 CCEO) stanovuje podmienky pre platné prijatie úlohy krstného rodiča. Na to je potrebné, aby:

 • zavŕšil vek stanovený partikulárnym právom;
 • sám už prijal iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, Eucharistiu;
 • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
 • nežil v konkubináte – t.j. v civilnom zväzku bez sviatosti manželstva
 • nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
 • nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený alebo žijúci vo zväzku bez sviatostného manželstva).
V našej farnosti je krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov v termíne , ktorý sa dohodne medzi kňazom a rodičmi, krstnými rodičmi. Iniciačné sviatosti – krst a myropomazanie sa udeľujú zvyčajne v sobotu. Zakončením prijatia iniciačných sviatostí je obrad „uvedenia do cirkvi“, ktorý sa uskutoční na začiatku sv. liturgie v nedeľu, pri ktorej sa dieťaťu podá aj Eucharistia, čím sa zavŕši iniciácia.
Iniciačné sviatosti pre dospelých.
Od začiatkov Cirkvi je krst dospelých najbežnejší tam, kde sa iba nedávno začalo hlásanie evanjelia. Katechumenát (príprava na krst) má v tomto prípade dôležité miesto. Keďže je uvádzaním do viery a do kresťanského života, má pripraviť na prijatie Božieho daru v krste, myropomazaní a Eucharistii. Katechumenát alebo formácia katechumenov má za cieľ umožniť im, aby ako odpoveď na Božiu iniciatívu a v spojení s určitým cirkevným spoločenstvom priviedli k zrelosti svoje obrátenie a svoju vieru. Ide o formáciu celého kresťanského života, ktorou „sa učeníci spájajú s Kristom, svojím Učiteľom. Preto treba katechumenov náležite zasväcovať do tajomstva spásy a do mravného života podľa evanjelia a posvätnými obradmi, ktoré sa majú sláviť postupne, treba ich uvádzať do života viery, liturgie a lásky Božieho ľudu.“ Katechumeni „sú už spojení s Cirkvou, už patria do Kristovej rodiny a nezriedka už žijú životom viery, nádeje a lásky“. „Matka Cirkev ich už ako svojich zahŕňa láskou a starostlivosťou.“ /KKC 1246-124/
Obdobie prípravy na prijatie iniciačných sviatostí trvá spravidla jeden rok, ale podľa okolnosti môže trvať aj dlhšie. Ak niekto prejaví záujem o prípravu, je potrebné nahlásiť to čím skôr na farskom úrade. Týmto sa stáva katechumenom a pravidelne sa zúčastňuje na katechézach. Iniciačné sviatosti sa spravidla udeľujú na Veľkú sobotu (deň pred Paschou).

Sviatosť zmierenia – Prvá sv. spoveď

Prvá sviatosť zmierenia so slávnosťou prijatia Najsvätejšej Eucharistie
Keďže sa v našej cirkvi znova obnovila pôvodná jej vlastná tradícia, je Najsvätejšia Eucharistia podávaná aj malým deťom, od prijatia iniciačných sviatostí až do doby, keď dieťa nadobudne morálne rozlišovanie dobra od zla. To zodpovedá ôsmemu či deviatemu roku života dieťaťa, no je možný aj skorší vek, pričom je vždy zohľadnený úsudok rodičov a kňaza v danej veci.
Po dosiahnutí tohto veku sa dieťa začne pripravovať na svoju prvú sviatosť zmierenia so slávnosťou prijatia Najsvätejšej Eucharistie. Táto príprava trvá až do termínu slávnosti. Zvyčajne ide o pravidelné stretnutia v rámci „nedeľnej školy“ počas školského roka v priestoroch našej neziskovej organizácie EZRA, n.o.
V našej farnosti je praxou, že po ukončení prípravy je ustanovený víkend, kedy v sobotu dieťa absolvuje svoju prvú sv. spoveď – sviatosť zmierenia. Vtedy sa veľmi odporúča, aby spolu s ním si vykonali sviatosť zmierenia rodičia, súrodenci, krstní rodičia… Následne sa v nedeľu vo farnosti slávi Slávnostné sv. prijímanie – prijatie Najsvätejšej Eucharistie.

Sviatosť manželstva

Inštrukcie pre snúbencov pri žiadosti o sobáš
 1. Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade aspoň štyri mesiace pred zamýšľaným termínom.
 2. Bezprostredná príprava na sobáš pozostáva z niekoľkých stretnutí. Môže sa absolvovať aj v jednom bloku po spoločnej dohode snúbencov s farárom.
 3. Snúbenci sú pozvaní zopakovať si základné vedomosti z náboženstva a duchovne sa pripravovať na sobáš pravidelnou osobnou modlitbou a účasťou na nedeľných bohoslužbách v našom chráme.
 4. Na farskom úrade sa spíše cirkevná zápisnica. Táto platí len pre cirkevné účely.
 5. Je potrebné priniesť krstný list tých stránok, ktoré sú pokrstené.
 6. V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, je treba žiadať o dišpenz pre uzatvorenie cirkevného sobáša na eparchiálnom úrade. V tom prípade snúbenci majú podpísať prehlásenie, podľa ktorého katolícka stránka urobí všetko preto, aby deti, ktoré sa narodia v zamýšľanom manželstve, boli pokrstené, sviatostne vedené  a vychovávané v katolíckej viere a nekatolícka stránka svojím podpisom potvrdí, že je oboznámená so záväzkami svojho partnera a nebude im brániť.
 1. Na matričnom úrade v rámci územia gréckokatolíckej farnosti Martin treba počas stránkových dní vypísať najneskôr mesiac pred sobášom štátnu zápisnicu. Na jej vyplnenie treba platný občianky preukaz a platný rodný list. Snúbenci musia ísť na matriku spolu. Vypísanú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad pri najbližšom stretnutí.
 2. Prvý pracovný deň po prijatí sviatosti manželstva je podpísaná štátna zápisnica odovzdaná na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva
 1. Na matričnom úrade v rámci územia gréckokatolíckej farnosti Martin treba počas stránkových dní vypísať najneskôr mesiac pred sobášom štátnu zápisnicu. Na jej vyplnenie treba platný občianky preukaz a platný rodný list. Snúbenci musia ísť na matriku spolu. Vypísanú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad pri najbližšom stretnutí.
 2. Prvý pracovný deň po prijatí sviatosti manželstva je podpísaná štátna zápisnica odovzdaná na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.