Sväteniny

Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. (KKC, 351) Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. (SC, 60)

Počas cirkevného roka sa v našej farnosti udeľujú tieto svätenia a žehnania:

21. november, sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu: Požehnanie detí.

5. január, predvečersviatku Bohozjavenia Pána: Jordánske“ svätenie vody.

6. január, sviatok Bohozjavenia Pána: Požehnanie príbytkov.

2. február, sviatok Stretnutia PánaPožehnanie sviec.

Kvetná nedeľa: Požehnanie ratolestí – bahniatok.

Nedeľa PaschyPožehnanie pokrmov.

20. júl, Sviatok sv. proroka Eliáša: Posvätenie vozidiel.

Ešte sa môžu udeľovať nasledovné posvätenia a žehnania:

23. apríl, Sviatok sv. JurajaPožehnanie ozimín.

1. august, Vynesenie úctyhodných driev sv. Kríža: „Malé“ svätenie vody.

6. august, Premenenie Pána: Požehnanie prvotín úrody.

Taktiež je pred každým veľkým sviatkom požehnanie chlebov (prosfor) a v deň sviatku býva myrovanie.

Pohrebné obrady

Postup pri vybavovaní pohrebu

  1. Pohrebná služba – určí dátum a čas pohrebu (možné skonzultovať s kňazom)
  2. Matrika – vystaví Úmrtný list
  3. Farský úrad – nahlásite termín pohrebu, ktorý určila pohrebná služba

Nahlásenie pohrebného obradu je nutné vykonať osobne na farskom úrade. K nahláseniu pohrebného obradu je nutné priniesť so sebou List o obhliadke mŕtveho vystavený lekárom a kópiu Úmrtného listu.