O našej farnosti

Gréckokatolícka farnosť v Martine bola oficiálne zriadená dekrétom prešovského vladyku Mons. Jána Babjaka, SJ dňa 15. júla 2004. Dovtedy bol Martin filiálkou gréckokatolíckej farnosti v Žiline. No už krátko po roku 1989 sa sporadicky slúžili sv. liturgie v našom meste. Pomaly sa vytváralo malé spoločenstvo gréckokatolíkov, ktorí sa sem prisťahovali za prácou z východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi v rôznych obdobiach od päťdesiatych rokov 20. storočia – strojári, nábytkári, vojaci, lekári…

Sv. liturgie tu prichádzali slúžiť kňazi z našich farností v Telgárte či Šumiaci, neskôr z Banskej Bystrice a Žiliny. A dokonca z Prešova prichádzal vtedajší pomocný biskup vladyka Milan Chautur, CSsR, košický emeritný eparcha. Po vzniku gréckokatolíckej farnosti v Žiline koncom deväťdesiatych rokov sa začalo v Martine s pravidelným slúžením sv. liturgií v nedele, a to najskôr vo farskom rímskokatolíckom kostole sv. Martina, neskôr vo filiálnom kostole Povýšenia sv. Kríža, patriacom vrútockej rímskokatolíckej farnosti v martinskej mestskej časti Priekopa. Svojou prácou tu na formovaní spoločenstva prispeli najmä kňazi o. Peter Sabol a o. Emil Turiak.

V roku 2003 bol pre Martin ustanovený kňaz – kaplán žilinskej gréckokatolíckej farnosti, ktorý býval v Martine. Sv. liturgie sa začali slúžiť v kostole Povýšenia sv. Kríža v Martine – Priekope každú nedeľu a aj raz v týždni. Po oficiálnom zriadení farnosti Martin v roku 2004, ktorá bola vyčlenená z gréckokatolíckej farnosti v Žiline a v sebe zahŕňala územie Turca, Oravy a Liptova, bol od 15. júla 2004 za jej prvého správcu farnosti ustanovený dovtedajší kaplán v Žiline o. Miroslav Macko. Neskôr, v roku 2013, bol bratislavským eparchom vladykom Petrom Rusnákom menovaný za farára gréckokatolíckej farnosti v Martine. Farnosť mala spočiatku dve filiálky – Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Tie dnes tvoria samostatnú gréckokatolícku farnosť Liptovský Mikuláš.
Takisto sa od roku 2004 začali pravidelne slúžiť sv. liturgie v UPC na Katolíckej univerzite v Ružomberku a začala tiež duchovná služba pre gréckokatolíckych študentov, ktorí študujú medicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine. Gréckokatolícke spoločenstvo veriacich v Martine bolo spočiatku počtom neveľké a väčšinu členov tvorili starší ľudia, ktorí sa sem prisťahovali v období socializmu. Sv. liturgie sa slúžili v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Martine – Priekope a raz v mesiaci v nedeľu poobede v rímskokatolíckom farskom kostole sv. Martina. V danom období boli veľmi nápomocní rímskokatolícki kňazi pôsobiaci tak v Martine ako aj vo Vrútkach. Ak sa mala gréckokatolícka farnosť rozvíjať, potrebovala pre svoj duchovný život nájsť vhodnejšie priestory, keďže kostol v Priekope nebol vykurovaný a v chladných mesiacoch tam bola zima, taktiež sa nachádzal na nie celkom vyhovujúcom mieste a boli tam nevyjasnené vlastnícke vzťahy.

Kaplnka v Univerzitnej nemocnici Martin

Preto sa farníci spolu so svojim farárom a so súhlasom nemocničného rímskokatolíckeho kaplána rozhodli „presídliť“ v roku 2009 do vhodnejších priestorov rímskokatolíckej nemocničnej kaplnky v Univerzitnej nemocnici Martin. Tam sa opäť mohol viac rozvíjať liturgický život farnosti a postupom času začali prichádzať na sv. liturgie aj mladé rodiny s deťmi a farnosť sa tým pádom začala rozrastať.
V roku 2014 bol vladykom Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom, vydaný dekrét, kde bolo ustanovené patrocínium gréckokatolíckej farnosti v Martine – Farnosť Všetkých svätých. Aj keď priestor nemocničnej kaplnky vyhovoval liturgickým potrebám farnosti, pre jej ďalší rozvoj a pastoračné potreby nepostačoval. Farníci spolu so svojim kňazom zvažovali rôzne možnosti. Keďže stavba vlastného chrámu či zakúpenie nejakého objektu z finančných dôvodov neprichádzali do úvahy, nakoniec padlo rozhodnutie o „presídlení sa“ do prenajatých priestorov budovy Vinoterra neďaleko nemocnice, v blízkosti centra mesta na ulici Jesenského 11. Tu našla naša farnosť od roku 2015 svoj domov

Posvätenie nášho chrámu

V nedeľu 28. novembra 2015 tieto priestory slávnostne posvätil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák za hojnej účasti kňazov obidvoch katolíckych obradov a veriaceho ľudu.

Chrám Všetkých svätých

V priestoroch budovy sa nachádza Chrám Všetkých svätých s ikonostasom a plným chrámovým vybavením. Taktiež je tu spovedná miestnosť pri vstupe, toalety a kancelária farského úradu spojená so sakristiou. Ku chrámu prináleží vyvýšená drevená terasa, kde sa konajú rôzne podujatia farského spoločenstva. V priestoroch farského úradu má svoje sídlo aj nezisková organizácia EZRA, n.o., ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícka farnosť Všetkých svätých v Martine. Tá zastrešuje svojou činnosťou pastoračné a katechetické aktivity farnosti – Nedeľná škola, pôstne katechézy, prípravy na prijatie sviatostí, duchovné prednášky a pod.

Farnosť Všetkých Svätých

Veríme, že patróni farnosti – všetci svätí – sa za nás neustále prihovárajú u všemohúceho Boha a vyprosujú našej farnosti požehnanie. Vidíme to na vekovom zložení farnosti, kde neustále pribúda viac mladých rodín, detí, ktoré sú iste prínosom aj pre budúce fungovanie a existenciu gréckokatolíckej farnosti v Martine. Aj keď je počet oficiálne prihlásených gréckokatolíkov na území farnosti Martin (okresy Martin a Turčianske Teplice) a skutočný počet veriacich zúčastňujúcich sa na liturgickom a pastoračnom živote farnosti značne rozdielny, veríme, že každý pravoverný gréckokatolík, ktorý žije, študuje či pracuje na Turci, si cestu do svojho vlastného chrámu nájde a aktívne sa začlení do života gréckokatolíckej farnosti v Martine.