Ezra, nezisková organizácia

V roku 2013 zriadila Gréckokatolícka farnosť v Martine neziskovú organizáciu s názvom EZRA, n.o. Slovo ezra (עֶזְרָא) pochádza z hebrejčiny a znamená pomoc, podporu, v najužšom význame slova Božiu pomoc. A práve nápňou našej neziskovej organizácie je podpora a pomoc pre Gréckokatolícku farnosť v Martine pri jej pastoračných, duchovných, kultúrnych či výchovnych činnostiach.

Zameranie neziskovej organizácie

Nezisková organizácia bola vytvorená za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt. V tejto oblasti nezisková organizácia poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:

  • organizovanie kurzov pre snúbencov a manželské páry, mládež, katechézy pre dospelých, duchovné obnovy
  • zriadenie záujmových klubov pre deti, mládež a seniorov
  • organizovanie kultúrnych, duchovných a športových podujatí
  • pomoc pri duchovnom raste a výchove detí a mládeže
  • spoluorganizovanie tvorby alebo obnovy kultúrnych a duchovných objektov

Transparentnosť použitých prostriedkov si môžete pozrieť tu

2% z daní

Vďaka každoročnému príjmu z 2% z poukázaných daní a darom individuálnych darcov je poslanie našej neziskovej organizácie napĺňané. Veríme, že sa aj naďalej bude rozrastať okruh dobrodincov, či už spomínaným prispením 2% z poukázaných daní alebo finančným darom na účet EZRA, n.o.:

SK64 0900 0000 0050 5053 8688 (SLSP, a.s.)

Správna rada každoročne vyhotovuje výročnú správu a finančnú závierku za uplynulé obdobie, čím je zaručená transparentnosť použitia prostriedkov EZRA, n.o. Tie si je možné pozrieť vyššie cez odkaz na transparentnosť použitých prostriedkov. Nech dobrotivý Boh mnohonásobne odmení všetkých našich dobrodincov!